LENTS DE CONTACTE

LENTS ESCLERALS

Imatge d’una lent escleral plena de sol·lució salina sense conservants, abans de la seva inserció.

Es tracta de lents rígides de diàmetre gran. A l’actualitat és un dels segments de major creixement en l’àmbit de les lents de contacte i aquest creixement exponencial no és casualitat. Gràcies a que són extremadament còmodes i a que aporten una visió excepcional, s’han convertit en les lents més freqüentment utilitzades per l’ús en patologies corneals com el queratocono. Es per aquest motiu que si pateixes una patologia o irregularitat corneal es probable que et proposem aquest tipus de lents.

El seu ús en la pràctica clínica comú es relativament recent i per això s’utilitzen principalment per al maneig de malalties de la superfície ocular. No obstant, el seu ús s’està estenent poc a poc a pacients sans per la correcció d’errors refractius.

Les principals patologies de la còrnia per a les que s’utilitzen les lents esclerals són les ectàsies corneals en general i el queratocono en particular. Gràcies a la seva consistència rígida s’aconsegueix una superfície regular que millora considerablement la visió en molts d’aquests pacients. El seu recolzament a l’esclera i la falta de moviment de la lent fan que siguin extremadament còmodes quan s’ha aconseguit una adaptació òptima.

Les lents esclerals també juguen un paper importantíssim en el maneig de l’ull sec ja que lla capa de fluid que queda entre la lent i l’ull aporta una font de lubricació continua a la superfície ocular que molts dels pacients amb ull sec sever agraeixen. Treballem amb laboratoris que ofereixen la possibilitat d’incorporar nous tractaments que milloren l’humectabilitat de la superfície, incrementant la probabilitat d’èxit en l’adaptació dels pacients amb ull sec i optimitzant la relació entre la lent i les estructures de la superfície ocular en general.

Secció òptica amb biomiscroscopi de lent escleral a l’ull i en la que s’observa la lent, la còrnia i el fluid (sol·lució salina sense conservants)que roman entre ambdues.

Imatge al biomicroscopi d’una lent escleral i el seu recolzament sobre la conjuntiva i l’esclera.

El queratocono es per excel·lència la patologia que més es beneficia d’aquestes lents i recents estudis han assenyalat els beneficis d’aquestes lents per al maneig d’aquesta patologia corneal. No obstant, existeixen altres patologies que també es beneficien d’aquestes lents.

 • Degeneració marginal pelúcida: es tracta d’una patologia corneal que cursa amb irregularitat i aprimament i que alguns classifiquen com una variant del queratocono. En aquests casos, les lents esclerals aporten una superfície regular, emmascarant l’irregularitat corneal. Encara que les lents gas permeable també poden aportar bona visió en aquests casos, el centrat de les lents esclerals sol ser millor gràcies al seu diàmetre més gran.
 • Trasplant corneal: en les seves diferents variants, aquest tipus de cirurgia persegueix la recuperació de la transparència corneal perduda per una patologia corneal o un traumatisme. Tot i que normalment es recupera la transparència corneal, en ocasions la cirurgia resulta en una irregularitat corneal. De nou, les lents esclerals emmascaren l’ irregularitat per aportar una visió nítida.
 • Traumatisme corneal: Qualsevol trauma que resulti amb irregularitat corneal es pot veure beneficiat per l’ús de les esclerals. Al recolzar-se fora de la còrnia , s’acostuma aconseguir una millor adaptació que amb les lents gas permeables de diàmetre més petit.
 • Les lents esclerals també poden ser d’ajuda per a protegir la superfície ocular dels agents externs i per mitigar la simptomatologia dolorosa associada a algunes malalties oculars com:
  • Queratitis per exposició
  • Còrnies neurotròfiques
  • Dolor neuropàtic
  • Síndrome de Stevens- Johnson
  • Degeneració nodular de Salzmann
  • Degeneració marginal de Terrien
  • Malaltia d’empelt contra hòsped
  • Penfigoide cicatricial ocular

L’adaptació d’aquest tipus de lents requereix un alt grau d’especialització ja que l’ajust ja de ser òptim per a garantir la comoditat i la visió. Gràcies a la nostra experiència adquirida després d’un gran nombre de casos resolts i a l’ús de tecnologia exclusiva, el nostre percentatge d’èxit és alt.

Una de les claus del nostre alt percentatge d’encert, es l’ús de la topografia escleral. Conèixer el perfila de la part de l’ull on es recolzen les lents esclerals és de gran importància per dissenyar la lent. Treballem amb dissenys de lents de contacte vinculats al software d’aquest dispositiu i gràcies a això fem un disseny “guiat” o completament personalitzat per cada ull.

Si ja has provat les lents esclerals i no han funcionat, consulta’ns. Potser et podem ajudar gràcies a la nostra experiència i l’ús de tecnologia exclusiva.